فرمها

جهت بهره مندی بهتر از سرویس های مرکز فناوری اطلاعات، به نکات ذیل توجه فرمائید:

 

1. پرسنل و اساتید محترم دانشکده می توانند فرم "درخواست کاربری پرسنل و اساتید" را دریافت و پس از تکمیل دقیق فرم مربوطه، به پست الکترونیکی support-ict@gut.ac.ir، جهت برقراری سرویس، ارسال نمایند.

2. دانشجویان محترم دانشکده می توانند فرم "درخواست کاربری دانشجویان" را دریافت و پس از تکمیل دقیق فرم مربوطه، به پست الکترونیکی support-ict@gut.ac.ir، جهت برقراری سرویس، ارسال نمایند.

3. ظرف مدت 48 ساعت، نامه الکترونیکی راه اندازی سرویس، شامل نام کاربری و رمز عبور استفاده از سرویسهای فوق، توسط مرکز فناوری اطلاعات به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد.

4. فرم درخواست حساب کاربری  شامل موارد ذیل می باشد. 

 

 

  

 http://www.gut.ac.ir/uploads/assets/images/forms.jpg