اخبار

بدينوسيله انتصاب شايسته جناب آقاي دكتر حسن پهلواني به سمت رياست دانشكده فني و مهندسي گلپايگان را تبريك عرض مي نماييم. همچنين از زحمات و خدمات ارزنده جناب آقاي دكتر سعید جانی در جهت توسعه دانشكده قدرداني مي گردد.