• برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی-ریوی
  • برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی-ریوی
  • برگزاری کارگاه آموزش سبک تغذیه سالم و پیشگیری از اختلالات غذایی
  • همایش بین المللی گفتمان مهدویت
امروز ۲٦ آذر ۱٣۹٧ ۱٦:۵٦