۲۴ اردیبهشت ۱٣۹٨
پذیرش بدون آزمون دانشجویان برتر در مقطع ارشد و دکتری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)