۲۴ اردیبهشت ۱٣۹٨
برگزاری ترم تابستان در دانشگاه شیراز