۲٣ اردیبهشت ۱٣۹٨
پذیرش بدون آزمون دانشجویان برتر در مقطع ارشد دانشگاه صنعتی قوچان