۲٧ بهمن ۱٣۹٧
پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

لطفا فایل های زیر را دریافت نموده و مطابق اطلاعیه اقدام نمایید.

 

 

اطلاعیه

 

فرم