٠٣ بهمن ۱٣۹٧
اطلاعیه وام دانشجویی

اطلاعیه وام

 

کلیه دانشجویان متقاضی وام در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری؛ برای ثبت نام به وب سایت bp.swf.ir مراجعه نمایند.

 

امور دانشجویی