۲۵ آذر ۱٣۹٧
برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی-ریوی

برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی-ریوی در دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

 

مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان با هدف آشنایی کارکنان این مجموعه با موارد گوناگون حوادث و شرایط منجر به ایست قلبی ریوی و نحوه مداخله و اجرای پروتکل احیای قلبی ریوی پیشرفته،  در روز یکشنبه مورخ 18/9/97 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی "احیای قلبی-ریوی CPR))" نمود. تدریس کارگاه مذکور را آقای ناصر توانایی (متخصص اورژانس 115 شهرستان) عهده دار بودند.