۱۱ مهر ۱٣۹٧
فعالسازی اشتراک اینترنت دانشجویان جدید

فعالسازی اشتراک اینترنت دانشجویان جدید

 

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 97 می رساند به منظور فعالسازی اشتراک اینترنت؛ فایل راهنمای موجود در لینک زیر را دانلود نمایید.

لینک دانلود فایل راهنمای فعالسازی اشتراک اینترنت

لینک صفحه ورود به اینترنت

تذکر 1: دانشجویانی که ثبت نام آنها پس از بازه قانونی صورت گرفته، لازم است همراه با کارت دانشجویی به مرکز فناوری اطلاعات مراجعه نمایند.

تذکر 2: اگر کد ملی دانشجویی با کاراکتر صفر آغاز می شود؛ کاراکتر صفر شروع نباید در مراحل فعالسازی وارد شود.

 

مرکز فناوری اطلاعات