٣۱ شهریور ۱٣۹٧
تمدید سنوات کارشناسی ارشد

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

تمدید ترم پنجم

دانشجویانی که سنوات تحصیلی مجاز آنها به اتمام رسیده است می بایست تا تاریخ 97/07/10 فرم های تمدید ترم  پنجم  خود را به تحصیلات تکمیلی ارائه دهند. بعد از این تاریخ  هیچگونه فرمی دریافت نمی شود.

 

تحصیلات تکمیلی