۲٦ شهریور ۱٣۹٧
لیست اسکان دانشجویان دختر و پسر

دانشجویانی که به هر دلیل شماره دانشجویی آنها در لیستهای زیر موجود نمی باشد، در زمان تحویل خوابگاه به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

 

لیست پسران (1)

 

لیست پسران (2)

 

لیست دختران

 

 

امور دانشجویی