۲۲ شهریور ۱٣۹٧
اطلاعیه فوری دانشجویان جدید کارشناسی

 

 

اطلاعیه پذیرش و نحوه ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی

 

ضمن عرض خیر مقدم به مناسبت پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان، به اطلاع می رساند مراحل ثبت نام شما در این دانشگاه به شرح زیر می باشد:

 

1- ثبت نام الکترونیکی(غیرحضوری) از طریق سامانه گلستان به نشانیwww.golestan.gut.ac.ir الزامی

2- ثبت نام حضوری الزامی

3- درخواست خوابگاه اختیاری غیربومی

 

 

1- ثبت نام الکترونیکی

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻃﺒﻖ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي زﻳﺮ به ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان ﺑﻪ نشانی www.golestan.gut.ac.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ به ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺪارك درﺧﻮاﺳﺘﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

 

 

رشته تحصیلی

تاریخ مراجعه به سامانه

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی برق

97/06/22 و 97/06/23

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع و مکانیک و مواد

97/06/22 الی 97/06/25

 

 

 

تذکر مهم: ثبت نام غیر حضوری قبل از مراجعه به دانشگاه الزامی است.

تذکر مهم: پس از تکمیل فرایند ثبت نام در سامانه گلستان، برگه تاییدیه ثبت نام را در آخرین مرحله چاپ کرده، در زمان مراجعه به دانشگاه به همراه داشته باشید.

تذکر مهم: اصل مدارک بارگذاری شده و فرم های تکمیل شده در سامانه گلستان را در روز ثبت نام حضوری، به قسمت آموزش دانشگاه تحویل دهید.

 

به منظور ورود به سامانه، رمز عبور و شناسه کاربری شما به شکل زیر می باشد:

شناسه کاربری                                کد داوطلبی کنکورu971+

 گذرواژه                                                کد ملی

 

 

2- ثبت نام حضوری

به منظور ثبت نام حضوری، طبق جدول زمان بندی زیر به دانشگاه مراجعه نمایید:

ردیف

رشته تحصیلی

تاریخ مراجعه

1

کارشناسی مهندسی برق

97/06/24

2

کارشناسی مهندسی صنایع

97/06/25

3

کارشناسی مهندسی مکانیک

97/06/26

4

کارشناسی مهندسی مواد

97/06/27

 

 

 

ساعات مراجعه فقط در روزهای ذکر شده و طبق ساعات زیر می باشد:

صبح ها: 8:30 الی12:30

عصرها: 13:30 الی 15:30

 

دانشجویان گرامی بایستی تاییدیه ثبت نام را پرینت گرفته و همراه با مدارک ذیل، جهت ثبت نام به دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان مراجعه فرمایید.

-  رسید تاییدیه تحصیلی پایان دوره پیش دانشگاهی، اخذ شده از دفاتر خدمات پستی

-   اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهینامه موقت پایان دوره پیش دانشگاهی  و دو برگ تصویر آن

-  اصل مدرک دیپلم یا گواهینامه موقت پایان دوره متوسطه و دو برگ تصویر آن

- ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی و یک برگ تصویر آن

- ریز نمرات دوره متوسطه و یک برگ تصویر آن

- 8  قطعه عکس تمام رخ 4*3 رنگی در سال جاری پشت نویس شده ( برادران و خواهران) 

- 3 قطعه عکس 4*3 در سال جاری پشت نویس شده سیاه و سفید برای نظام وظیفه برادران  

-   اصل شناسنامه و چهار سری کپی از تمام صفحات آن   

-   اصل کارت ملی و چهار سری کپی از آن

 

لینک دانلود فایل اطلاعیه