۱۴ شهریور ۱٣۹٧
کسب عنوان کانون نمونه همیاران سلامت منطقه شش کشور

کسب عنوان کانون نمونه ی همیاران سلامت منطقه شش کشور

 

کسب عنوان " کانون نمونه همیاران سلامت منطقه شش کشور" را به جامعه دانشگاهی دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان، معاونت و مدیریت محترم دانشجویی، کادر مرکز مشاوره دانشجویی و کلیه اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی کانون همیاران سلامت دانشگاه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.