٠۹ مرداد ۱٣۹٧
قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه در نیمسال اول و دوم 1397

 

قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه در نیمسال اول و دوم 1397
 
با توجه به بررسی درخواست های خوابگاه از سوی امور دانشجوئی ورفاهی و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات داده شده توسط خود دانشجویان و اینکه ظرفیت فعلی اسکان این عزیزان محدود می باشد به اطلاع می رساند که لیست افراد مجاز به تکمیل فرم هم اتاقی ثبت شده و بصورت زیر می باشد:
دانشجویان مجاز به انتخاب هم اتاقی می توانند فرم هم اتاقی را تا تاریخ 31/5/1397به آدرس الکترونیکیdaneshjoei@gut.ac.irارسال نمایند تانسبت به امتیاز بندی و تخصیص خوابگاه مورد نظر شان اقدام گردد .
فرم هم اتاقی و ظرفیت های موجود خوابگاه را میتوانید از سایت دانشکده دریافت نمائید.
فرم ها باید بر اساس ظرفیت های اعلام شده تکمیل شود به لیست های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. و در این مورد امور خوابگاه لیست را تکمیل خواهد نمود.
با توجه به اینکه تعداد دانشجویان جدید الورود به طور دقیق مشخص نیست امکان تغییر در لیست ها و یا کم و زیاد شدن ظرفیتهای موجود وجود دارد .