۲٧ فروردین ۱٣۹٧
تایید انتخاب واحد

 

دانشجویان گرامی

 

جهت تایید انتخاب واحد خود، با در دست داشتن پرینت انتخاب واحد و کارنامه خود به استاد راهنما مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ 97/2/5 تاییدیه آن را به واحد آموزش تحویل نمایید. در غیر این صورت پورتال آموزشی شما بسته خواهد شد.

 

امور آموزش