۱۵ اسفند ۱٣۹٦
قابل توجه کليه دانشجويان نوبت دوم

قابل توجه کليه دانشجويان نوبت دوم

 

دانشجويان تا پايان وقت اداری دوشنبه 96/12/21 فرصت دارند شهريه خود را به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه از طریق الکترونیکی واريز نمایند. هرگونه واریز بعد از این تاریخ اعلام شده تا پایان سال، به دلیل بستن حساب درآمد اختصاصی، مبلغ واریزی به حساب دانشجویان  منظور نخواهد شد.