۱٨ بهمن ۱٣۹٦
آگهي فراخوان مناقصه عمومی

آگهي فراخوان مناقصه عمومی

دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی، نظافتی، تاسیساتی و فضای سبز دانشگاه در سال 1397

 زمان و مدت قرارداد: از تاریخ 97/02/01  الی 98/01/31

زمان و مکان خرید اسناد مناقصه: از تاریخ 96/11/28 الی 96/12/05  به آدرس : گلپایگان میدان معلم بلوار شهدای گمنام امور اداری دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان.

هزینه خرید اسناد مناقصه : فیش بانکی به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 2171230213000 نزد بانک ملی شعبه 3391، به نام درآمد اختصاصی دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه:96/12/14  تحویل امور اداری دانشگاه

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:1.000.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی

زمان بازگشایی پیشنهادها: روز سه شنبه مورخ 96/12/15

سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه آورده شده است که لازم است مناقصه گران به دقت آن را مطالعه نمایند.