۱٦ بهمن ۱٣۹٦
برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای ارتقای رضایت شغلی

کارگاه آموزشی راهکارهای ارتقای رضایت شغلی در پیشگیری از فرسودگی شغلی (Burn Out) ویژه پرسنل و اساتید محترم در مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ به همت مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی در اتاق کنفرانس دانشگاه برگزار گردید.