٠٧ بهمن ۱٣۹٦
متقاضیان وام دانشجویی نیمسال دوم

قابل توجه کلیه دانشجویان

سامانه دانشجوئی bp.swf.ir  برای ثبت تقاضای وام دانشجویان تا پایان نیمسال اول 97-96 فعال می باشد .

ضروری است کلیه متقاضیان نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اقدام نمایند.

امور دانشجوئی و رفاهی