۱٨ آذر ۱٣۹٦
برگزاری هجدهمین نمایشگاه دستاورد های پژوهش، فناوری و فن بازار

برگزاری هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان

وعده ما غرفه شماره ۸۰۶ از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه