۲۴ آبان ۱٣۹٦
آیین نامه جدید شورای اجتماعی کشور

متن آیین نامه جدید شورای اجتماعی کشور به شرح زیر است.