۲۴ آبان ۱٣۹٦
تغییر نام دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 96/7/30، با تغییر نام دانشگاه مهندسی فناوری‌های نوین قوچان به دانشگاه صنعتی قوچان موافقت قطعی به عمل آمد.