٠۱ مهر ۱٣۹٦
برگزاری کارگاه آموزشی امداد و کمک های اولیه (سطح 2)

برگزاری کارگاه آموزشی توسط مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی با عنوان امداد و کمک های اولیه (سطح 2) با حضور کارشناس بهداشت و درمان شهرستان، ویژه پرسنل و سرپرستان خوابگاه های دانشجویی در روز چهارشنبه مورخ 96/06/22