۲۱ شهریور ۱٣۹٦
برگزاری کارگاه ارتقاء مهارت فرزند پروری

برگزاری  کارگاه  ارتقاء مهارت فرزند پروری با حضور  کارشناس بهداشت و درمان شهرستان، توسط مرکز مشاوره دانشجویی  ویژه پرسنل  محترم در روز یک شنبه-مورخ 19/6/96 در محل سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.