۱۵ مرداد ۱٣۹٦
چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

ارائه طرح رواندرمانی افسردگی توسط آقای شریف آرا مدیر مرکز مشاوره دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در فرمانداری گلپایگان