٠۴ مرداد ۱٣۹٦
کسب رتبه هفتم در آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد

کسب رتبه هفتم در آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد توسط آقایان بهزاد کیانی رنانی و محمد حسین عنایتی