٠٣ خرداد ۱٣۹٦
لیست دانشجویان مشمول هزینه

 

دانشجویان مشمول هزینه

 

لیست دانشجویان مشمول هزینه به شرح زیر اعلام می‌شود. نامبردگان می‌بایست حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 10 خرداد 96 نسبت به تسویه حساب اقدام کنند. در غیر اینصورت، عواقب ناشی از آن برعهده خود دانشجو خواهد بود.

 

گروه برق

1

شماره دانشجو

9394002

2

شماره دانشجو

9423008

3

شماره دانشجو

9423163005

4

شماره دانشجو

9423163009

5

شماره دانشجو

9494001

6

شماره دانشجو

9495001

7

شماره دانشجو

9495002

گروه صنایع

1

شماره دانشجو

9212008

2

شماره دانشجو

9312001

3

شماره دانشجو

9312002

4

شماره دانشجو

9312006

5

شماره دانشجو

9312017

6

شماره دانشجو

9395004

7

شماره دانشجو

9423162026

8

شماره دانشجو

9423162029

9

شماره دانشجو

9423162027

10

شماره دانشجو

9595005

گروه مکانیک

1

شماره دانشجو

9122015

2

شماره دانشجو

9194005

3

شماره دانشجو

9323160001

گروه مواد

1

شماره دانشجو

9322018

2

شماره دانشجو

9323152028

3

شماره دانشجو

9423152010

4

شماره دانشجو

9423152014

5

شماره دانشجو

9495003