۲٧ اردیبهشت ۱٣۹٦
گردش در طبیعت اساتید و پرسنل در گلستان کوه خوانسار