٣٠ شهریور ۱٣۹۴
انتخاب پایگاه بسیج دانشکده به عنوان موفق ترین پایگاه بسیج دانشجویی استان