• نشست صمیمانه اعضای هیئت رئیسه و مسئولین مربوطه، با دانشجویان
  • برگزاری جشنواره غذای دانشجویی با حضور ریاست و مسئولین دانشکده
  • بازدید ریاست و مسئولین دانشکده از خوابگاه های دانشجویی
  • برگزاری همایش نجوم در گلپایگان به مناسبت هفته نجوم، در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
امروز ۹ خرداد ۱٣۹۵ ۲٠:۴٣