• اخذ مجوز تاسیس رشته مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
  • راه یابی تیم رباتیک دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به مسابقات بین المللی
امروز ٣ آذر ۱٣۹٣ ٠٠:۱۲