• کسب مقام اول المپیاد ملی ساخت و تولید تیمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
امروز ۱۵ مهر ۱٣۹۴ ٠۹:۲٧